โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

        วันที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เวลาประมาณ ๐๙.๓๐น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเดินทางมาถึงโรงเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น ๑อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โดยมี นายบันฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานกรรมการในการประเมิน นางศุภศิตา รสโหมด ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ และดร.ศศิธร เขียวกอ ครูโรงเรียนพญาไท  ถัดจากนั้น นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและหลังจากนั้น ชมวีดิทัศน์ กิจกรรมการเรียนรู้การบริหารการจัดการสถานศึกษา นางพัชรินทร์ ธรรมสังวาลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการกล่าวรายงานการดำเนินงานสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ตรวจเอกสารสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะครูชมนิทรรศการ โครงงาน ผลงานนักเรียน ชมนิทรรศการ โครงงาน ผลงานนักเรียน ชมห้องสมุดมีชีวิตและมอบของที่ระลึกเวลา ๑๒.๐๐น. คณะกรรมการพร้อมผู้บริหารและคณะครูรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน มีการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนไทยรับวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติระหว่างรับประทานอาหาร ต่อด้วยการบรรเลงดนตรีไทยจากนักเรียนชุมนุมดนตรีไทยและรับฟังการบรรเลงดนตรีสากลจากนักเรียนชุมนุมดนตรีสากลจึงเสร็จสิ้นการประเมิน