โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ในวันที่  ๒๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้มีการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากคณะกรรมการ ๓ ท่านที่ได้รับมอบหมายให้มาตรวจสอบและติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ภายในมีการจัดเอกสารทางวิชาการอย่างพร้อมเพรียง มีการแสดงผลงานสื่อมวลชนศึกษา โดยนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ และการทำหนังสือพิมพ์อย่างมืออาชีพ  นอกจากนี้ยังมีการแสดงโครงงานคุณธรรมจริยธรรม  เศรษฐกิจพอเพียง  วิทยาศาสตร์  สังคมฯ  ฯลฯ  ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนทั้งด้านผู้เรียน  คณะครู  ผู้บริหาร ชุมชน และโรงเรียน