โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

คณะครูเเละนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าค่ายพุทธบุตร ปฏิบัติธรรมในวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘วัดป่าเจริญราช