โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ในวันที่ ๒๓ - ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๖ คน ไปฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน กฐิน กุยยกานนท์  จังหวัดสมุทรปราการ ของกลุ่มรัตนโกสินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร