โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดยกลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีนายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานใ

นพิธี โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก ท่านผู้อำนวยการและผู้แทนครูทุกระดับชั้นกล่าวให้โอวาทและอวยพรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคม และเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนตระหนักในความสำคัญของการศึกษาและการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอันเป็นเครื่องมือนำพาสู่การประสบความสำเร็จในชีวิต
นักเรียนที่จบการศึกษาได้แสดงความกตัญญูต่อคณะครูโดยกราบลา ถ่ายภาพการรับใบประกาศนียบัตร ร้องเพลงอำลาคณะครูร่วมกัน
โรงเรียนขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาทุก ๆ คน

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพ 

 

ในภาพอาจจะมี 16 คน

ในภาพอาจจะมี 17 คน, ผู้คนกำลังยืน