โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนได้รับรางวัลเขิดชูเกียรติในการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท ดังนี้
1. โรงเรียนได้รับโล่รางวัลคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
2. ผู้บริหารได้รับโล่รางวัลคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
3. โรงเรียนได้รับโล่รางวัลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NTระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก
4.โรงเรียนได้รับโล่รางวัลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NTระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 3

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน