โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง               

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O1     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

O2 ข้อมูลผู้บริหาร       

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O2     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

O3 อำนาจหน้าที่         

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O3     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O4   กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

O5 ข้อมูลการติดต่อ      

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O5     กลุ่มงานสื่อมวลชนศึกษา

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O6     กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O7     กลุ่มงานสื่อมวลชนศึกษา

O8 Q&A                  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O8     กลุ่มงานบริหารทั่วไป

O9 Social Network    

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O9     กลุ่มงานสื่อมวลชนศึกษา

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี     

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O10     กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O11     กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

O12 รายงานการดำเนินงาน ประจำปี      

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O12     4 กลุ่มงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน     

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O13     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ      

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O14     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O15     กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานวิชาการ

O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O16กลุ่มบริหารงานวิชาการ

O17 E – Service                 

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O17     กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หมายเหตุ
การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน
ข้อ O13 - O17 สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O18 กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O19กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O20กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O21กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ    

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O22กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O23

 กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

O24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี        

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O24กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O25     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O26     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O27     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี       

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O28 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ดาวน์โหลดข้อมูล  ข้อมูล O29

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O30    กลุ่มงานบริหารทั่วไป

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O31    กลุ่มงานบริหารทั่วไป

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น        

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O32    กลุ่มงานบริหารทั่วไป

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O33    กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O34  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O35  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี      

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O36 กลุ่มบริหารงานวิชาการ

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต     

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O37กลุ่มบริหารงานวิชาการ

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร       

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล_O38 กลุ่มบริหารงานวิชาการ

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี      

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O39กลุ่มงานบริหารทั่วไป

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O40กลุ่มงานบริหารทั่วไป

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล O41กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน         

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล_O42 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล_O43 กลุ่มงานบริหารทั่วไป