โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่
๒๔ ส.ค. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดย นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ จำนวน ๑ คน คือ นางสาวนิภาพร ทับสุริย์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น