โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
????กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
???? เหรียญทอง ????
-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖
เด็กหญิงณิชกมล ผลประเสริฐ
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวปทิตตา อ้วนล่ำ
-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
เด็กหญิงศิลินทิพย์ ศักดีวงศ์
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวปทิตตา อ้วนล่ำ
???? เหรียญเงิน ????
-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
เด็กชายศุภณัฐ์ ฉิมมา
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวปทิตตา อ้วนล่ำ
-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
เด็กหญิงศิลินทิพย์ ศักดีวงศ์
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวปทิตตา อ้วนล่ำ
-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.๑-ป.๖
เด็กชายชิษณุพงษ์ หารกุล
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวปทิตตา อ้วนล่ำ
???? ระดับชั้นปฐมวัย
???? เหรียญเงิน ????
- การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
เด็กหญิงณปภัช ทองมา
เด็กหญิงณัชชารีย์ ไชยสิทธิ์
เด็กหญิงภัทรธิดา นันตา
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวภัสสร บุญสอน
นางสาวนิลยา จันทะวงศา
???? เหรียญทองแดง ????
- การปั้นดินน้ำมัน
เด็กหญิงจันทัปปภา เจริญใจ
เด็กหญิงชนกาญจน์ บุญวิสิด
เด็กชายวณุเชษฐ์ บุรีงาม
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาววยา สมรรถการพัฒนา
นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐโอภาส