โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
วันพฤหัสบดีที่  ๒  มีนาคม   ๒๕๖๖  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕  เฉลิมพระเกียรติ  นำโดยนางนุชนาฏ  เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน    ได้จัดกิจกรรม    "เปิดโลกวิชาการ   สานสัมพันธ์   บ้านโรงเรียน"     ประจำปีการศึกษา     ๒๕๖๕ 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งยังเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักเรียน        โดยมีการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จในตลอดปีการศึกษา
         ในการนี้ดร.พิเชษฐ์ วันทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี   
 ผู้เข้าร่วมงาน   ประกอบด้วย     นายวิเชียร      สุขจันทร์     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
นายละออง  กลมแป้น  กรรมการสถานศึกษา   นางสาวฟ้าพรรณวดี บัณฑูรย์นรสิงห์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   นายสมศักดิ์  คำภา   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นางสาวสุธาทิพย์   สุขสุหรัด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะครู   ผู้ปกครอง นักเรียน  และท่านผูัมีเกียรติทุกท่าน  ณ   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕   เฉลิมพระเกียรติ