โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
วันศุกร์ที่    ๓    มีนาคม     ๒๕๖๖    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา   ๗๕   เฉลิมพระเกียรติ   นำโดยนางนุชนาฏ    เจริญสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม    ประเพณีอันดีงามของไทย    และปลูกฝังจิตใจ   ความศรัทธาของผู้เรียน    ให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 
ให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความสำคัญและทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชา