โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักเรียน “เตรียมความพร้อม” ช่วงอายุ ๒ ขวบ 

???? เกิดตั้งแต่ ๑๗ พ.ค.๖๓ - ๑๖ พ.ค ๖๔ 
✅ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ๐๖๓-๓๒๙๔๔๕๓  หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
 
*****เอกสารการสมัคร****
-สำเนาสูติบัตรนักเรียน ๓ ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ๓ ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดามารดาและผู้ปกครอง จำนวน ๓ ฉบับ
-สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาและผู้ปกครอง จำนวน ๓ ฉบับ
-รูปถ่ายนักเรียน ๑ นิ้วครึ่งจำนวน ๓ รูป ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา
-บัตรสุขภาพนักเรียน จำนวน ๓ ฉบับ
 
  มาเป็นลูกไทยรัฐ ๗๕ ด้วยกันนะคะ ☺️