โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางนุชนาฏ  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและค่ายวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมค่าย Science Project Learning เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิ การจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ผลงานนักเรียน ฐานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยและประถมศึกษา การประกวดชุดรีไซเคิล ทั้งนี้ ได้รับการสบับสนุนกระดาษในการทำกิจกรรม จากบริษัท ยูนิเวอร์แซล เทรส์ จำกัด โดยมี นายวโรดม ปัญวณิช กรรมการผู้จัดการ
ให้เกียรติมอบของรางวัลในครั้งนี้