โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางนุชนาฏ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ นายวิเชน  โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายเสน่ห์ โอฐกรรม ประธานกรรมการ นายประกอบ อินทนิล กรรมการ นางจิรา จิตชาญวิชัย กรรมการและเลขานุการ นางพัชนีวรินทร์ มีสมมนต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และนางสาวเปรมวดี  สาริกะวณิช กรรมการนิเทศและติดตาม ในการลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการนิเทศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งงานในการนิเทศมี ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ ด้านคุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพด้านการบริหารการจัดการ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ด้านการได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน และด้านการจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๕  ณ ห้องประชุม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ