โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาเวียนเทียนบริเวณลานเอนกประสงค์อย่างพร้อมเพรียงกัน  ถัดจากนั้นมีการฟังเทศน์ฟังธรรม โดยมีพระสงฆ์จากวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตรมาให้คำสอนในหลักธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น บริเวณใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ