โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ในวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีจังหวัดชลบุรี ที่ค่ายพักแรมกองพันทหารสื่อสาร  นาวิกโยธิน  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในครั้งนี้นักเรียนได้ฝึกความเป็นระเบียบ มีวินัย   อดทน   รักชาติ  และสามัคคีในหมู่คณะ  ในระยะเวลา ๓ คืน ๒ วัน นักเรียนสนุกกับทุกกิจกรรมที่ท่างค่ายจัดให้ในครั้งนี้

 

 ภาพกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี