โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ในวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้น บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โดยมีผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนจำนวนพรรค  โดยพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งคือ เบอร์ ๔  นำโดย ด.ช.ศรกล้า  เชื้อจีน เป็นประธานนักเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการ   โดยมี อ.ณัฐภูมิ  ศรีนุกูล  อ.สันติ  ภาคบุบผา  อ.เอกพงศ์  สมรักษ์  และนายสิทธิโชค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นกรรมการการเลือกตั้งและนับคะแนนอย่างโปร่งใส