โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ในวันที่ ๒ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดย รองฯ บงกช  จันทร์พาหิรกิจ  อ.ณัฐภูมิ  ศรีนุกูล  อ.เอกพงศ์  สมรักษ์  อ.สันติ  ภาคบุบผา และคณะอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา ได้ฝึกซ้อมนักเรียน เพื่อเข้าประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ - เนตรนารี ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  ที่จะจัดขึ้นบริเวณสนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คณะครูอาจารย์ และนักเรียนตั้งใจฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก หวังที่จะนำรางวัลมาให้กับโรงเรียนของเราในการประกวดครั้งนี้