โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ หัวหน้าหมู่เนตรนารี ปี ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๓ - ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๖ คน&...

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

คณะครูเเละนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าค่ายพุทธบุตร ปฏิบัติธรรมในวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ วั...

ไทยรัฐ ๗๕ โชว์ผลงานสื่อมวลชนศึกษา รองนายกฯ ประทับใจ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕  เฉลิมพระเกียรติ โชว์นิทรรศการหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาในงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ  โดยมี ...

กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง

ในวันที่ ๓๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  บริษัท ไลน์ พลัส คอเปอเรชั่น ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั...