โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

การเข้าค่ายลูกเสือ ป.5-6

ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕  เฉลิมพระเกียรติ ได้พานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.​๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕​ เฉลิมพระเกียรติได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่...

สพฐ. สพป.กทม. ติดตามและประเมิน ทร.๗๕

ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้รับการติดตามและประเมินผลการดำเนิ...

การเลือกตั้งประธานนักเรียน

ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยยึดระบบประชาธิปไตยเป็นหลัก จึง ดำเนิ...

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

ในวันที่ ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๘,๓๐ - ๑๕.๓๐ น. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้เป็นเจ้าภาพฝ่ายสถานที่จัดการประก...