โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ไทยรัฐ 52 ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) จ.ปัตตานี ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกีย...

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.๕-๖

ในวันที่  ๑๗ - ๑๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ลูกเสือ -...

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑-๓

ในวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา  ผู้บริหาร คณะครูและบุ...

สอบ O-NET ป.6 และ ม.3

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันทึ่ 8-9 ก.พ.2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 3 ห้องสอบ ร...