โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้พานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ไปศึกษาแหล่่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จำนวน 250 คน ในช่วงเช้าได้ไปที่สำนักพ...

กิจกรรมบูรณาการวันแม่แห่งชาติ

ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมบูรณาการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  สัปดาห์...

กิจกรรมวันภาษาไทย

ในวันที่ ๒๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมตอบคำถามวันภาษาไทย โดยมี อ.สฐาปกร มีเฉยเป็นผู้ดำเน...

กิจกรรมเวียนเทียนและแห่เทียนพรรษา

ในวันที่ ๒๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมการเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาและการแห่เทียนเข้าพ...