โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ช่องทางการรับชมการจัดการศึกษาทางไกล

????????????????ช่องทางการรับชม "การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)&q...

แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙

ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVI...

ผลการประกวด Best Practice สื่อมวลชนศึกษา ปี ๒๕๖๒

ผลการแข่งขันการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา (Best Practice) ประจำปี 2562 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มลุ่...