โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ประเมิน ITA 2563

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้ว...

กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมอาเซียนบูรณาการกับวันวิทยาศาสตร...

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการแข...