โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

เรียนปรับพื้นฐาน 27-29 เม.ย. นี้

ในวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้ดำเนินการจัดการเรียนปรับพื้นฐานในระดับช...

ผลการสอบ O-NET 2557

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการ...

รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนไทยรํฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘    ๑. ระด...