โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรม Science show เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

Science show ๑๘ ส.ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเร...

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มอบถุงปันถุงให้กับตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มอบถุงปันสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดย นายวิเชียร สุขจัน...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กลุ่มสาระกา...

โรงเรียนไทยรัฐ ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. โดยมีผู้แทนผู้ปกครองจากท...

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ สังวาลย์ ทัสนารมย์ฉีดวัคซีนป้องกัน hpv ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ฝ่ายอนามัย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ สังวาลย์ ทัสนารมย์ฉีดวัคซีนป้อ...