โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง นายวิเชียร สุขจันทร์ กับ คณะครูและบุคลากรท...