โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง               

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 1     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

2. ข้อมูลผู้บริหาร       

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 2     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

3. อำนาจหน้าที่         

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 3     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 4   กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

5. ข้อมูลการติดต่อ      

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 5     กลุ่มงานสื่อมวลชนศึกษา

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 6     กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

7. ข่าวประชาสัมพันธ์   

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 7     กลุ่มงานสื่อมวลชนศึกษา

8. Q&A                  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 8     กลุ่มงานบริหารทั่วไป

9. Social Network    

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 9     กลุ่มงานสื่อมวลชนศึกษา

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี     

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 10     กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 11     กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

12. รายงานการดำเนินงาน ประจำปี      

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 12     4 กลุ่มงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน     

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 13     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ      

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 14     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 15     กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานวิชาการ

16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 16กลุ่มบริหารงานวิชาการ

17. E – Service                 

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 17     กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หมายเหตุ การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ข้อ O13 - O17 สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 18 กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 19กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 20กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 21กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ    

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 22กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 23

 กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

24. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี        

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 24กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 25     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 26     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 27     กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี       

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 28 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ดาวน์โหลดข้อมูล  ข้อมูล 29

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 30    กลุ่มงานบริหารทั่วไป

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 31    กลุ่มงานบริหารทั่วไป

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น        

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 32    กลุ่มงานบริหารทั่วไป

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 33    กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 34  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 35  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี      

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 36 กลุ่มบริหารงานวิชาการ

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต     

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 37กลุ่มบริหารงานวิชาการ

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร       

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล_38 กลุ่มบริหารงานวิชาการ

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี      

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 39กลุ่มงานบริหารทั่วไป

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 40กลุ่มงานบริหารทั่วไป

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล 41กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน         

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล_42 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

ดาวน์โหลดข้อมูล   ข้อมูล_43 กลุ่มงานบริหารทั่วไป