โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
นายถิรชัย วุฒิธรรม
ประธานกรรมการ
นายขจิต ชัชวานิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปกรณ มาตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายบุญเอก มีนะโยธิน
ผู้แทนองค์กรศาสนา
พระครูสุนทรกิจจารักษ์ ชอบสุข
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นายนรินทร์ พรไธสง
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางจารุภา หิรัญคำ
กรรมการผู้แทนครู
นางนุชนาฏ เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน