โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ นำโดยนางนุชนาฏ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูหัวหน้ากลุ่มงาน ได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ นำโดยนางนุชนาฏ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูหัวหน้ากลุ่มงาน ได้...

ทร.๗๕ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้”

วันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้นางลัดดา ไผ่ศิริและนางนฤมล ได้พึ่ง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพ...

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ นำโดยนายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมศักดิ์ คำภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญ...