โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

 

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เริ่มต้นจากการที่นายกำพล วัชรพล ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแสดงความประสงค์ที่จะมอบที่ดินของบริษัท วัชรพล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จำนวน ๗ ไร่ ๓ งาน ๘๑ ตารางวา พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒/๒๘ จำนวน ๑หลัง ให้แก่สำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีนักเรียน ๔๓ คน ครู ๓ คน

พ.ศ.๒๕๓๖ เปิดขยายชั้นเรียนเพิ่มจาก ๒ ห้องเรียน เป็น ๗ ห้องเรียน (ขยายชั้นป.๒ – ป.๔) มีนักเรียน ๑๗๐ คน ครู ๑๒ คน มีการจัดตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมบริหารโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดขยายชั้นเรียนเพิ่มจาก ๗ ห้องเรียน เป็น ๙ ห้องเรียน (ขยายชั้นป.๕ – ป.๖) มีนักเรียน ๒๑๙ คน ครู ๑๕ คน จัดสร้างพระพุทธรูป ปางประทานพรด้วยเงินบริจาค (คุณประกฤต เรืองสุข)

พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๑ เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๔๖๕ คนครู ๒๔ คน ปีงบประมาณ ๒๕๔๑ ได้รับเงิน สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ๑ หลัง ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๑,๖๑๖,๐๐๐ บาท

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และพัฒนาบุคลากร ใช้การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๕๑๔ คน ครู ๑๘ คน และโรงเรียนได้รับการคัดเลือก เข้าโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เพราะมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนมีความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงเรียน และพัฒนาตามประเด็นหลัก ด้านการบริหารการจัดการ และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ICT การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร สภาพแวดล้อม โรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของนักเรียน และมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง ผ่านการประเมินเป็น โรงเรียนต้นแบบในฝัน เป็นแห่งแรกในประเทศไทยในระดับประถมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๕๐๒ คน ครู ๒๐ คน และโรงเรียน ผ่านการประเมิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ดีเด่น ภาคกลาง – ภาคตะวันออก

พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โดยโรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์ ด้านคุณภาพนักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ โดยครูพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ จัดกระบวนการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบริหารการจัดการที่ดี มีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง

พ.ศ.๒๕๔๙ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในโครงการ “เงินทองของมีค่า” เพื่อพัฒนา ผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังนิสัยให้รู้จักความมีเหตุผล พอประมาณ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

พ.ศ.๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนทดลองการจัดกิจกรรมทักษะกระบวนการคิด

พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐ จำนวน ๒๕ ล้านบาท ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

   - ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นทางการ

   - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น จากมูลนิธิไทยรัฐในงานกำพล วัชรพล

พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

   - เข้าร่วมโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยมีโรงเรียนจาก ๑๐๑ โรง ทั้่วประเทศ

   - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น จากมูลนิธิไทยรัฐในงานกำพล วัชรพล

   - ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาปลอดยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ จากสำนักงานปราบปรามยาเสพติด

  - ๒๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  คุณครูชุติมา  ทิพวาที  ได้รับรางวัลครูไทยรัฐวิทยาดีเด่น ภาคกลาง-ภาคตะวันออก จาก ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวัน กำพล วัชรพล

  - ๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  คุณครูวราศิณี  บุญเพ็ง  ได้รับรางวัลครูไทยรัฐวิทยาดีเด่น ภาคกลาง-ภาคตะวันออก จาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวัน กำพล วัชรพล

ปัจจุบันมีพื้นที่จำนวน ๑๙ ไร่ ๗ งาน ๑๒ ตารางวา โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากบริษัท วัชรพล จำกัด

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------