โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

 

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เริ่มต้นจากการที่นายกำพล วัชรพล ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแสดงความประสงค์ที่จะมอบที่ดินของบริษัท วัชรพล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จำนวน ๗ ไร่ ๓ งาน ๘๑ ตารางวา พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒/๒๘ จำนวน ๑หลัง ให้แก่สำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีนักเรียน ๔๓ คน ครู ๓ คน

พ.ศ.๒๕๓๖ เปิดขยายชั้นเรียนเพิ่มจาก ๒ ห้องเรียน เป็น ๗ ห้องเรียน (ขยายชั้นป.๒ – ป.๔) มีนักเรียน ๑๗๐ คน ครู ๑๒ คน มีการจัดตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมบริหารโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดขยายชั้นเรียนเพิ่มจาก ๗ ห้องเรียน เป็น ๙ ห้องเรียน (ขยายชั้นป.๕ – ป.๖) มีนักเรียน ๒๑๙ คน ครู ๑๕ คน จัดสร้างพระพุทธรูป ปางประทานพรด้วยเงินบริจาค (คุณประกฤต เรืองสุข)

พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๑ เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๔๖๕ คนครู ๒๔ คน ปีงบประมาณ ๒๕๔๑ ได้รับเงิน สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ๑ หลัง ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๑,๖๑๖,๐๐๐ บาท

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และพัฒนาบุคลากร ใช้การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๕๑๔ คน ครู ๑๘ คน และโรงเรียนได้รับการคัดเลือก เข้าโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เพราะมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนมีความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงเรียน และพัฒนาตามประเด็นหลัก ด้านการบริหารการจัดการ และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ICT การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร สภาพแวดล้อม โรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของนักเรียน และมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง ผ่านการประเมินเป็น โรงเรียนต้นแบบในฝัน เป็นแห่งแรกในประเทศไทยในระดับประถมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๕๐๒ คน ครู ๒๐ คน และโรงเรียน ผ่านการประเมิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ดีเด่น ภาคกลาง – ภาคตะวันออก

พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โดยโรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์ ด้านคุณภาพนักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ โดยครูพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ จัดกระบวนการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบริหารการจัดการที่ดี มีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง

พ.ศ.๒๕๔๙ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในโครงการ “เงินทองของมีค่า” เพื่อพัฒนา ผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังนิสัยให้รู้จักความมีเหตุผล พอประมาณ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

พ.ศ.๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนทดลองการจัดกิจกรรมทักษะกระบวนการคิด

พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐ จำนวน ๒๕ ล้านบาท ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

   - ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นทางการ

   - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น จากมูลนิธิไทยรัฐในงานกำพล วัชรพล

พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

   - เข้าร่วมโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยมีโรงเรียนจาก ๑๐๑ โรง ทั้่วประเทศ

   - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น จากมูลนิธิไทยรัฐในงานกำพล วัชรพล

   - ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาปลอดยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ จากสำนักงานปราบปรามยาเสพติด

  - ๒๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  คุณครูชุติมา  ทิพวาที  ได้รับรางวัลครูไทยรัฐวิทยาดีเด่น ภาคกลาง-ภาคตะวันออก จาก ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวัน กำพล วัชรพล

  - ๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  คุณครูวราศิณี  บุญเพ็ง  ได้รับรางวัลครูไทยรัฐวิทยาดีเด่น ภาคกลาง-ภาคตะวันออก จาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวัน กำพล วัชรพล

ปัจจุบันมีพื้นที่จำนวน ๑๙ ไร่ ๗ งาน ๑๒ ตารางวา โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากบริษัท วัชรพล จำกัด

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ชื่อ
ตำแหน่ง
ปีพุทธศักราช
๑. นายเสริมศักดิ์    คำแย้ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) รักษาการครูใหญ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕

พ.ศ. ๒๕๓๓๒๕๓๔

๒. นางสาวสุภา      ปัญญาลิขิตกุล
ครูใหญ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕
พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. นายไพบูลย์      วงศ์ยะรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ รักษาการครูใหญ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕
พ.ศ. ๒๕๓๕
๔. นายชัยรัตน์      เทพจุฬาลักษณ
  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕
พ.ศ. ๒๕๓๖๒๕๔๔
๕. นางราตรี         ศรีไพรวรรณ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๒
๖. นายสมบูรณ์     เสาวคนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙
๗. ดร.ปรพล       แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ             พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน