โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
นางนุชนาฏ เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจารุภา หิรัญคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางหทัยรัตน์ บุญบํารุง
ครูชํานาญการพิเศษ
นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม
ครูชำนาญการ
นางนฤมล ได้พึ่ง
ครูชำนาญการ
นางสาวโศภิษฐิรา ดอนโอภาช
ครูชำนาญการ
นางสาววยา สมรรถการพัฒนา
ครูชำนาญการ
นางลัดดา ไผ่ศิริ
ครูชำนาญการ
นางสาวชุลีกร อิศรภักดี
ครูชำนาญการ
นางสาวณัฏณรินทร์ จันดาวงศ์
ครูชำนาญการ
นางปิยดา บุญหล้า
ครูชำนาญการ
ว่าที่ร.ต.หญิงวรรณวีรินทร์ ชูสุวรรณ
ครูชำนาญการ
นางสาวภณิดา ชัยเกษม
ครู
นางสาววรรณา สระพิณ
ครู
นางสาวพรนลัท ดํานา
ครู
นายสัตยา สะสันติ
ครู
นางสาวสวพร บุญญผลานันท์
ครู
นายณัฐภัทร พันชน
ครู
นายอภินันท์ สำเภาน้อย
ครู
นางสาวคชาภรณ์ บุญปัน
ครู
นางสาวปทิตตา อ้วนล่ำ
ครู
นายณัฐพงษ์ ง้าวแหลม
ครู
นางสาวนิลยา จันทะวงศา
ครู
นางสาวนิรมล มาตรภูมิ
ครู
นางสาวนิภาพร ทัพสุริย์
ครู
นางสาวกฤษณา มั่นพัฒนาการ
ครู
นางสาวอภิญญา วิยะกา
ครู
นางสาวณัฏฐารินันท์ ทองทิพย์
ครูผู้ช่วย
นางสาวรัชนี มาลา
ครูผู้ช่วย
นางสิริรัตน์ ผดุงประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
นางสาวจุฑารัตน์ มณีนิล
ครูผู้ช่วย
นายภิวัฒน์ อิทธิปรัชญาบุญ
ครูผู้ช่วย
นางดวงอาภรณ์ สุดอาราม
พนักงานราชการ
นายสุนทร เกรียงไกรสีห์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวดวงดาว รัศมี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์โอภาส
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปิยะธิดา มูลฐานานนท์
ครูอัตราจ้าง
นายกัญยา มูลเหลา
ลูกจ้างประจำ
นางสุบรรณ มูลเหลา
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาววัชราภรณ์ แซ่วะ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายอินทนนท์ ผ่องผล
พนักงานราชการ
นางสมจิตร พันแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว