โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
นายวิเชียร สุขจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจารุภา หิรัญคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรี ศรีรัชวงษ์
ครูชํานาญการพิเศษ
นางอํานวยพร แก้วศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
นางศิริต้า อุปพงษ์
ครูชํานาญการพิเศษ
นางศศิประภา ภู่รักษ์เกียรติ
ครูชํานาญการพิเศษ
นางสาววราศิณี บุญเพ็ง
ครูชํานาญการ
นางสาวศุทธนา เอี่ยมสอาด
ครูชํานาญการ
างหทัยรัตน์ บุญบํารุง
ครูชํานาญการ
นางสาวธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริฐ
ครูชำนาญการ
นางสาวพิมลพร วงสมบัติ
ครูชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม
ครูชำนาญการ
นางสาววยา สมรรถการพัฒนา
ครูชำนาญการ
นายศักดา สวนจังหรีด
ครู
นางสาวภณิดา ชัยเกษม
ครู
นางสาวอรอุมา นพรัตน์
ครู
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวีรินทร์ ชูสุวรรณ
ครู
นางสาวพรนลัท ดํานา
ครู
นางสาวพิมพ์พรรณ จันทร์ตา
ครู
นางสาวพัชรา มีบุญ
ครู
นางนฤมล ได้พึ่ง
ครู
นางสาวโศภิษฐิร ดอนโอภาช
ครู
นางสาวเบญจวรรณ เกตุคําขวา
ครู
นายสัตยา สะสันติ
ครู
นางสาววรรณา สระพิณ
ครู
นายสุชิน ปรางค์นอก
ครูผู้ช่วย
นายอภินันท์ สำเภาน้อย
ครูผู้ช่วย
นางสาวปทิตตา อ้วนล่ำ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิลยา จันทะวงศา
ครูผู้ช่วย
นางสาวคชาภรณ์ บุญปัน
ครูผู้ช่วย
นางสาวสวพร บุญญผลานันท์
ครูผู้ช่วย
นางสาวธนภรณ์ ทองนาโพธิ์
ครูผู้ช่วย
นายณัฐภัทร พันชน
ครูผู้ช่วย
นายณัฐพงษ์ ง้าวแหลม
ครูผู้ช่วย
นายทรงพล ช้างคำ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิรมล มาตรภูมิ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิภาพร ทัพสุริย์
ครูผู้ช่วย
นางดวงอาภรณ์ สุดอาราม
พนักงานราชการ
นางยุพาภรณ์ เรืองเดช
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐโอภาส
ครูอัตราจ้าง
นายปพน อินวรรณา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวดวงดาว รัศมี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเจนจิรา มูลเหลา
ครูอัตราจ้าง
นายเบญญา ขวัญยืน
ครูอัตราจ้าง
นายสุนทร เกรียงไกรสีห์
ครูอัตราจ้าง
นางอัศรอน รักษ์สุจริต
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
นางสาวจันทรา งามเลิศพรสถิตย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพรชนก ชดตระคุ
ธุรการโรงเรียน
นายกัญยา มูลเหลา
ลูกจ้างประจำ
นางสุบรรณ มูลเหลา
ลูกจ้างชั่วคราว
างสาววัชราภรณ์ แซ่วะ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายอินทนนท์ ผ่องผล
พนักงานราชการ
นางสมจิตร พันแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
นางทวีพร พลศรี
ลูกจ้างชั่วคราว