โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
นางนุชนาฏ เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจารุภา หิรัญคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
างหทัยรัตน์ บุญบํารุง
ครูชํานาญการ
นางสาวธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริฐ
ครูชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม
ครูชำนาญการ
นางสาววยา สมรรถการพัฒนา
ครูชำนาญการ
นางนฤมล ได้พึ่ง
ครู
นางสาวอรอุมา นพรัตน์
ครู
นางสาวโศภิษฐิร ดอนโอภาช
ครู
นางสาวภณิดา ชัยเกษม
ครู
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวีรินทร์ ชูสุวรรณ
ครู
นางสาวพรนลัท ดํานา
ครู
นายสัตยา สะสันติ
ครู
นางสาววรรณา สระพิณ
ครู
นายสุชิน ปรางค์นอก
ครูผู้ช่วย
นางลัดดา ไผ่ศิริ
ครู
นางสาวชุลีกร อิศรภักดี
ครู
นายอภินันท์ สำเภาน้อย
ครูผู้ช่วย
นางสาวปทิตตา อ้วนล่ำ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิลยา จันทะวงศา
ครูผู้ช่วย
นางสาวคชาภรณ์ บุญปัน
ครูผู้ช่วย
นางสาวสวพร บุญญผลานันท์
ครูผู้ช่วย
นางสาวธนภรณ์ ทองนาโพธิ์
ครูผู้ช่วย
นายณัฐภัทร พันชน
ครูผู้ช่วย
นายณัฐพงษ์ ง้าวแหลม
ครูผู้ช่วย
นายทรงพล ช้างคำ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิรมล มาตรภูมิ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิภาพร ทัพสุริย์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกฤษณา มั่นพัฒนาการ
ครู
นางสาวณัฏฐารินันท์ ทองทิพย์
ครูผู้ช่วย
นางดวงอาภรณ์ สุดอาราม
พนักงานราชการ
นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐโอภาส
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเจนจิรา มูลเหลา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวดวงดาว รัศมี
ครูอัตราจ้าง
นายสุนทร เกรียงไกรสีห์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวภัสสร บุญสอน
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปิยะธิดา มูลฐานานนท์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุภาพิชญ์ พึ่งเปี่ยม
ครูอัตราจ้าง
นางนุสรา วิเศษสม
ลูกจ้าง
นายกัญยา มูลเหลา
ลูกจ้างประจำ
นางสุบรรณ มูลเหลา
ลูกจ้างชั่วคราว
างสาววัชราภรณ์ แซ่วะ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายอินทนนท์ ผ่องผล
พนักงานราชการ
นางสมจิตร พันแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว