โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
นางนุชนาฏ เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจารุภา หิรัญคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางหทัยรัตน์ บุญบํารุง
ครูชํานาญการพิเศษ
นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม
ครูชำนาญการ
นางนฤมล ได้พึ่ง
ครูชำนาญการ
นางสาวโศภิษฐิรา ดอนโอภาช
ครูชำนาญการ
นางสาววยา สมรรถการพัฒนา
ครูชำนาญการ
นางลัดดา ไผ่ศิริ
ครูชำนาญการ
นางสาวณัฏณรินทร์ จันดาวงศ์
ครูชำนาญการ
นางปิยดา บุญหล้า
ครูชำนาญการ
ว่าที่ร.ต.หญิงวรรณวีรินทร์ ชูสุวรรณ
ครูชำนาญการ
นางสาวภณิดา ชัยเกษม
ครู
นางสาววรรณา สระพิณ
ครู
นายสัตยา สะสันติ
ครู
นางสาวสวพร บุญญผลานันท์
ครู
นายณัฐภัทร พันชน
ครู
นางสาวคชาภรณ์ บุญปัน
ครู
นางสาวปทิตตา อ้วนล่ำ
ครู
นายณัฐพงษ์ ง้าวแหลม
ครู
นางสาวนิรมล มาตรภูมิ
ครู
นางสาววิลาวัลย์ อ้นเวียง
ครู
นางสาวนิภาพร ทัพสุริย์
ครู
นางสาวกฤษณา มั่นพัฒนาการ
ครู
นางสาวอภิญญา วิยะกา
ครู
นางสาวสุภาภรณ์ บริบาล
ครู
นางสาวธัญชนก อังสิริทรัพย์
ครู
นางสาวณัฏฐารินันท์ ทองทิพย์
ครูผู้ช่วย
นางสาวรัชนี มาลา
ครูผู้ช่วย
นางสิริรัตน์ ผดุงประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
นางสาวจุฑารัตน์ มณีนิล
ครูผู้ช่วย
นายภิวัฒน์ อิทธิปรัชญาบุญ
ครูผู้ช่วย
นางสาววัชราภรณ์ วันแว่น
ครูผู้ช่วย
นายศุภชัย พานะดร
ครูผู้ช่วย
นางสาวธนัญอร บุญชน
ครูผู้ช่วย
นางดวงอาภรณ์ สุดอาราม
พนักงานราชการ
นางสาวดวงดาว รัศมี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์โอภาส
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปิยะธิดา มูลฐานานนท์
ครูอัตราจ้าง
นายกัญยา มูลเหลา
ลูกจ้างประจำ
นางสุบรรณ มูลเหลา
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาววัชราภรณ์ แซ่วะ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายอินทนนท์ ผ่องผล
พนักงานราชการ
นางสมจิตร พันแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว