โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียน

     ฟันเฟือง         หมายถึง   การทำงานอย่างเป็นระบบ

     ขนนก            หมายถึง   ทักษะการเขียน

      ไฟฟ้า            หมายถึง   การทันต่อเหตุการณ์

      กล้องถ่ายรูป  หมายถึง  การบันทึกเหตุการณ์อย่างทันท่วงที

 

ปรัชญา

        "คิดเป็นระบบ เคารพกติกา พัฒนาตน เน้นคนที่งาน สื่อสารก้าวไกล"

 

คิดเป็นระบบ หมายถึง มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ

เคารพกติกา หมายถึง เคารพกฎ กติกา ของโรงเรียน และสังคม

พัฒนาตน หมายถึง พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

เน้นคนที่งาน หมายถึง มีประสิทธิภาพในการทำงาน

สื่อสารก้าวไกล หมายถึง สื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ และ ทันต่อเหตุการณ์

 

คำขวัญ

         ลูกไทยรัฐ ๗๕ ต้องสง่างาม

 

สีประจำโรงเรียน

สีขาว - สีเขียว

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณภาพ

สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีความรู้ ความสามารถ สู่พลเมืองดีของชาติ

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

        ต้นประดู่ หมายถึง พลังแห่งความยิ่งใหญ่ ให้บุคคลในองค์กรมีความพร้อม ความร่วมมือ ร่วมใจสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

เพลงมาร์ชไทยรัฐ

พวกเราชาวไทยรัฐวิทยา เป็นแหล่งศึกษาของเราเหล่าลูกหลานไทย

ปลูกและฝังศีลธรรมประจำใจ กล่อมเกลาหัวใจ ให้เราได้เป็นคนดี

มุ่งเสริมดนตรีอีกทั้งกีฬา เพราะบ่มปัญญาสร้างความรักสามัคคี ให้ความรู้แนะนำหน้าที่เพิ่มพูนวิธีชี้นำให้เราก้าวไกล

(สร้างสรรค์เด็กไทยเท่าเทียมสากลเป็นแหล่งฝึกฝนสร้างตนไปสู่จุดหมาย) สร้างพลังให้เรามั่นใจก้าวไปตั้งใจไว้พร้อมเดินก้าวไปข้างหน้า)

พวกเราชาวไทยรัฐวิทยา จะหมั่นอ่านเขียนพากเพียรเล่าเรียนวิชา บุกบั่นไปด้วยใจแรงกล้าให้ไทยวัฒนาถาวรตลอดไป (ให้ไทยรัฐวิทยา เรื่องชื่อระบือนาม)

***ร้อง 2 รอบ***

----------------------------------------------------------