โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

 ::: รายชื่อครูประจำชั้น และอาจารย์ที่ปรึกษา :::

ระดับ / ชั้น

ครูประจำชั้น

อนุบาลศึกษาปีที่ ๑

นางสาวภัสสร  บุญสอน

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒

นางสาวปนัดดา  น้ำใจมั่น

อนุบาลศึกษาปีที่ ๓

นางอัศรอน   รักษ์สุจริต

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

นางดวงอาภรณ์   สุดอาราม

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

นางสาวพรนลัท  ดำนา       

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ (MEP)

นางหทัยรัตน์   บุญบำรุง

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

นางอรรัตน์  รัตนสกล           

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒

นางศรัญญา  ไกรสวัสดิ์            

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ (MEP)

นางยุพาภรณ์  เรืองเดช

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางนงลักษณ์   พอดีงาม

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

นางสาววทัญชลี   สอนกอง

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

นางอัญชลี  ตุวยานนท์

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

นาง

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

นายเจริญ   จันทร์ประกอบ

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

นางชุติมา   ทิพวาที

นางสาวเจนจิรา  มูลเหลา

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

นายศิริมงคล   รัตนพงษ์เพียร

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

นางยุวดี   รัตนพงษ์เพียร

มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

นางศิรดา  ศิริตัง 

นางสาวอรอุมา  นพรัตน์

           มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

นางสาวธัญญพัทธ์  ธรรมประเสริฐ  

นางสาววราศิณี  บุญเพ็ง

มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

นางภัทรภร  สวนเสริม  

นางเพชรรัตน์  สุวรรณภูมิ

มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

นางชุติมา  ทิพวาที 

นางสาวอจรีย์  จันทะสาร

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางสาวศุทธนา  เอี่ยมสอาด  

นายสันติ ภาคบุบผา 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

นางจารุภา  หิรัญคำ  

นายธีรศักดิ์  รวยอารี