โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

::: รายชื่อครูประจำชั้น และอาจารย์ที่ปรึกษา :::

ระดับ / ชั้น

ครูประจำชั้น

อนุบาลศึกษาปีที่ ๑

นางสาวนิลยา  จันทะวงศา

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๑

นางสาววยา  สมรรถการพัฒนา

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๒

นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐโอภาส

อนุบาลศึกษาปีที่ ๓/๑

นางสาวภัสสร   บุญสอน

อนุบาลศึกษาปีที่ ๓/๒

นางสาววรรณา    สระพิณ

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

นางนฤมล   ได้พึ่ง

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

นางสาวพรนลัท  ดำนา       

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

นางสาวภณิดา  ชัยเกษม          

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวีรินทร์  ชูสุวรรณ

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางลัดดา  ไผ่ศิริ

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

นางสาวรัชนี  มาลา

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

นางสาวณัฏฐารินันท์  ทองทิพย์

นายอภินันท์  สำเภาน้อย

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

นางสาวคชาภณ์  บุญปัน

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

นายณัฐภัทร  พันชน

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

นายณัฐพงษ์  ง้าวแหลม

นางสาวปิยะธิดา  มูลฐานานนท์

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

นางสาวโศภิษฐิรา  ดอนโอภาช

นายสุนทร เกรียงไกรสีห์

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

นางปิยดา  บุญหล้า

นางสาวสวพร  บุญญผลานันท์

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ (MEP)

นางดวงอาภรณ์  สุดอาราม

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ (MEP)

นางสาวดวงดาว  รัศมี

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ (MEP)

นางสาวณัฐณรินทร์  จันดาวงศ์

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ (MEP)

นางสาวกฤษณา  มั่นพัฒนาการ

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ (MEP)

นางหทัยรัตน์  บุญบำรุง

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ (MEP)

นางสาวจุฑารัตน์  ทับอุดม

มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

นางสาวชุลีกร อิศรภักดี

มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

นางสาวนิภาพร  ทัพสุริย์

มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

นางสาวนิรมล  มาตรภูมิ

มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

นายสัตยา  สะสันติ

นางสาวอภิญญา  วิระกา

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางจารุภา หิรัญคำ

นางสิริรัตน์ ผดุงประเสริฐ

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

นางสาวปฑิตตา  อ้วนล่ำ

นางสาวเจนจิรา  มูลเหลา