โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

 ::: รายชื่อครูประจำชั้น และอาจารย์ที่ปรึกษา :::

ระดับ / ชั้น

ครูประจำชั้น

อนุบาลศึกษาปีที่ ๑

นางสาวภัสสร  บุญสอน

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒

นางสาวปนัดดา  น้ำใจมั่น

อนุบาลศึกษาปีที่ ๓

นางสาววรรณา    สระพิณ

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

นางนฤมล   ได้พึ่ง

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

นางสาวพรนลัท  ดำนา       

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ (MEP)

นางยุพาภรณ์   เรืองเดช

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

นางสาวภณิดา  ชัยเกษม          

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒

นางศิริต้า  อุปพงษ์          

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ (MEP)

นางดวงอาภรณ์  สุดอาราม

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางลัดดา  ไผ่ศิริ

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

นางสาวนิรมล  มาตรภูมี

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

นางสาวณัฏฐารินันท์  ทองทิพย์

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

นางสาวคชาภณ์  บุญปัน

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

นายอภินันท์  สำเภาน้อย

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

นายณัฐพงษ์  ง้าวแหลม

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

นางสาวโศภิษฐิรา  ดอนโอภาช

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

นางอำนวยพร  แก้วศรี

นางสาวเบญจวรรณ  เกตุคำขวา

มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

นางศิรดา  ศิริตัง 

นางสาวอรอุมา  นพรัตน์

           มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

นางสาวธัญญพัทธ์  ธรรมประเสริฐ  

นางสาววราศิณี  บุญเพ็ง

มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

นางภัทรภร  สวนเสริม  

นางเพชรรัตน์  สุวรรณภูมิ

มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

นางชุติมา  ทิพวาที 

นางสาวอจรีย์  จันทะสาร

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางสาวศุทธนา  เอี่ยมสอาด  

นายสันติ ภาคบุบผา 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

นางจารุภา  หิรัญคำ  

นายธีรศักดิ์  รวยอารี