โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
นายวิเชียร สุขจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจารุภา หิรัญคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
นางสาวพัชรี ศรีรัชวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นางอํานวยพร แก้วศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ
นางศิริต้า อุปพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นางสาววราศิณี บุญเพ็ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารงานสื่อมวลชนศึกษาและหัวหน้างานกลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ
นางศศิประภา ภู่รักษ์เกียรติ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
นางสาวศุทธนา เอี่ยมสอาด
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
างหทัยรัตน์ บุญบํารุง
ครูชํานาญการ
นางสาวพิมลพร วงสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานสื่อมวลชนศึกษา
นางสาวนิลยา จันทะวงศา
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวีรินทร์ ชูสุวรรณ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓
นางสาวพิมพ์พรรณ จันทร์ตา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖
นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม
หัวหน้าสายMEP
นางสาวธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริฐ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น