โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
นางนุชนาฏ เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจารุภา หิรัญคำ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
นางสาวธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
างหทัยรัตน์ บุญบํารุง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นางสาววรรณา สระพิณ
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
นางนฤมล ได้พึ่ง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวสวพร บุญญผลานันท์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม
หัวหน้าสายMEP