โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
นางนุชนาฏ เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวพงษ์ลดา สินสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวพิมพ์ชนก ประกอบดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางจารุภา หิรัญคำ
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการ
นางหทัยรัตน์ บุญบำรุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาววรรณา สระพิณ
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
นางนฤมล ได้พึ่ง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวสวพร บุญญผลานันท์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม
หัวหน้าสายชั้น MEP