โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

 

     

 

การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน

 

การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2558

- การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน   จำนวนเงิน 149,300 บาท โดย นายธีระพงษ์  สันลักษณ์

- การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยวิธีตกลงราคา จำนวนเงิน 90,700 บาท โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ดีเจริญพลัส

- การสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี จำนวนเงิน 246,500 บาท โดย บริษัท สยามแมนเท็นแนนซ์ แอนด์ คอนเซ้าท์ จำกัด

- การจัดซื้ออุปกรณ์และเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีตกลงราคา จำนวนเงิน 66,875 บาท โดย บริษัท เอส ที เนทเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

- การจัดซื้ออุปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 99,831 บาท โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็น เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

- การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2559

- การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  1/2559 จำนวนเงิน 623,000 บาท โดย บริษัท เอคซเพิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

- สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม จำนวนเงิน 2/2559 840,000 บาท โดย บริษัท ชายด์เทค เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- การจัดซื้ออุปกรณ์งานอาหารและโภชนาการ โดยวิธีตกลงราคา จำนวนเงิน 171,478.20 บาท โดย บริษัท เอส.เอ็น.เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์

- การจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส โดยวิธีตกลงราคา  จำนวนเงิน 12,840 บาท โดย บริษัท เอส.เอ็น. เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์

- การจัดซื้อครุภัณฑ์วิชางานไม้ โดยวิธีตกลงราคา  จำนวนเงิน  40,994.38 บาท โดย บริษัท เอส.เอ็น เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์

-การจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดยวิธีตกลงราคา  จำนวนเงิน 200,000 บาท โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจริญพลัส

 

ปี 2560

- ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างกำแพงเขื่อนกันดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(วิธี e-bidding) 

- การก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย 6 ที่/49 โดยวิธีพิเศษ

- การก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โดยวิธีพิเศษ

- การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โดยวิธีตกลงราคา

 

e - network 

 

 

    

กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-network)

>>>เอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม Aurasma<<<

 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร (ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)

 

       (๑)  ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน  ๔  ด้าน  ได้แก่  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

      (๒)  ผลการทดสอบระดับชาติ (NT : National Test) จำนวน  ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านการใช้เหตุผล

      (๓) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test)  จำนวน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  ๑.ภาษาไทย  ๒. คณิตศาสตร์  ๓.วิทยาศาสตร์  ๔. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๕.ภาษาอังกฤษ  ๖. สุขศึกษาและพลศึกษา  ๗. ศิลปะ และ ๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     (๔) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ  ได้แก่  ๑. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ๒. ซื่อสัตย์ สุจริต   ๓. มีวินัย   ๔.ใฝ่เรียนรู้  ๕.อยู่อย่างพอเพียง  ๖.มุ่งมั่นในการทำงาน  ๗.รักความเป็นไทย  และ ๘. มีจิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

     (๕) การแนะนำโรงเรียน

 

 

      

- บริการทำบัตรข้าราชการ               - บริการเบิกค่ารักษาพยาบาล     

- บริการใบรับรองสิทธิ์ต่าง ๆ            - บริการขออนุญาติซื้อใบปพ.  

- ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร e-mail  

- เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

- เครือข่ายภาพกิจกรรม 

-เครือข่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

- เครือข่าย e-news

- คู่มือการบริการจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  

- เครือข่ายโทรศัพท์ครู   

- เครือข่ายโรงเรียนในฝันสู่สากล  

- เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน  

- เครือข่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด   

- เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน PISA, TIMSS, O-NET, NT, LAS  

- เครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

-  เครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ประชาธิปไตย  ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

- เครือข่ายการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา   

- เครือข่ายการพัฒนานักเรียน ความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  

- เครือข่ายโรงเรียน "บวร วัง"  

- เครือข่ายพัฒนาเด็กพิเศษด้อยโอกาส  

- เครือข่ายครูคลังสมอง  

- เครือข่ายโครงการคืนครูให้นักเรียน

- เครือข่ายแบ่งสันปันธรรม

- เครือข่ายเผยแพร่บริการข้อมูลสารสนเทศ