โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
นายวิเชน โพชนุกูล
ประธานกรรมการ
นายวินัย ศิลปศิริพร
รองประธานกรรมการ
นายวีรยุทธ มีนะโยธิน
กรรมการ
นางจิรา จิตชาญวิชัย
กรรมการ
นางปุณยวีร์ ศิริชู
กรรมการ
นางณิชาพร นุตริยทัศน์
กรรมการ
นายศิริมงคล รัตนพงษ์เพียร
กรรมการ
นายนรินทร์ พรไธสง
กรรมการ
นางสุจิรา จันทนา
กรรมการ
นางนุชนาฏ เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวนิรมล มาตรภูมิ
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นาางหทัยรัตน์ บุญบํารุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ