โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
นายวิเชน โพชนุกูล
ประธานกรรมการ
นายวินัย ศิลปศิริพร
รองประธานกรรมการ
นายวีรยุทธ มีนะโยธิน
กรรมการ
นางจิรา จิตชาญวิชัย
กรรมการ
นางปุณยวีร์ ศิริชู
กรรมการ
นางณิชาพร นุตริยทัศน์
กรรมการ
นายศิริมงคล รัตนพงษ์เพียร
กรรมการ
นายนรินทร์ พรไธสง
กรรมการ
นางสุจิรา จันทนา
กรรมการ
นางสาววราศิณี บุญเพ็ง
กรรมการและเหรัญญิก
งสาวนิรมล มาตรภูมิ
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
างหทัยรัตน์ บุญบํารุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิเชียร สุขจันทร์
กรรมการและเลขานุการ