โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

 

 

   

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติมีแหล่งการเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการอย่างหลากหลาย ได้แก่

        ๑. ห้องขุมทรัพย์ทางปัญญา (ห้องสมุด)  

เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ บริการยืม-คืนหนังสือให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ดูปลอดโปร่ง โล่ง สบาย

และมีสีสันสดใส  สวยงามน่าเข้าใช้บริการ  เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และยังสามารถสืบค้นข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้ให้บริการนักเรียน

        ๒. ห้องวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

มีสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  และอุปกรณ์อย่างครบครัน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทดลองในเรื่องต่าง ๆ โดยมีครูผู้ชำนาญด้านวิทยาศาสตร์คอยดูแลควบคุม

        ๓. ห้องสื่อมวลชนศึกษา

จัดการเรียนการสอนรายวิชาสื่อมวลชนศึกษา ที่มีรูปแบบเป็นห้องปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกองบรรณาธิการ มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ไว้สำหรับค้นคว้าหาข้อมูล และปฏิบัติการทำหนังสือพิมพ์เสมือนในโรงเรียนได้

        ๔. ห้องคอมพิวเตอร์

บริการผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมถึงให้เป็นแหล่งสืบเสาะแสวงหาความรู้ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

        ๕. ห้องสืบค้นข้อมูล

เป็นแหล่งบริการให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้บริการสืบค้นข้อมูล และทำงานในรายวิชาต่าง ๆ 

        ๖. ห้องมินิเธียร์เตอร์

จัดรูปแบบจำลองโรงภาพยนต์ เพื่อให้นักเรียนได้ดูภาพยนต์  สารคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เรียน ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน 

บูรณาการเข้ากับความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ให้กับนักเรียน

        ๗. ห้องจริยธรรม

ห้องเรียนที่พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดห้องให้ดูเรียบง่าย เงียบ สงบ

เหมาะแก่การเรียนรู้และปฏิบัติธรรม

        ๘. ห้องสังคมศึกษา

ในห้องเรียนเต็มไปด้วยสื่อการเรียนการสอนในรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เหมาะสำหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

เกี่ยวกับเรื่องของสังคมไทย อาเซียน และอื่น ๆอีกมากมาย

        ๙. ห้องคณิตศาสตร์

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ มีสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ที่ครบครัน

       ๑๐. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนเชิงปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ มีคอมพิวเตอรพร้อมสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย นักเรียนสามารถทดสอบภาษาอังกฤษได้

ด้วยตนเอง และเรียนรู้ด้วยตนเองได้จากในโปรแกรม

       ๑๑. ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

แสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในในด้านสื่อสารมวลชน เริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เช่น สื่อวิทยุ อ.ส.  

การสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม  การทำฝนหลวง   การจำลองลายพระหัตถ์ของในหลวงในการทรงงาน  การทำ ส.ค.ส.ให้ประชาชนชาวไทย ฯลฯ

       ๑๒. ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

ห้องบริการข้อมูลทางวิชาการให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

     

 ๑๓. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ได้รับงบประมาณจากกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศในปี ๒๕๕๕ มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๒๑ เครื่อง 

เปิดให้บริการนักเรียนและประชาชนในชุมชนเขตสายไหม ได้ค้นคว้าหาข้อมูล และใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์

 

       ๑๔. ห้องเรียนคุณภาพ

ห้องเรียนรู้แบบบรรยาย  บริการในการจัดการเรียนการสอน พร้อมด้วยสื่อมัลติมีเดีย ให้เกิดองค์ความรู้จากการจัดการเรียนการสอน และอุปกรณ์ครบครัน

       ๑๕. ห้องประชุม ชั้น ๕

ห้องประชุมขนาดใหญ่ ใช้ในการจัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง

       ๑๖. ห้องดนตรีไทย

ห้องดนตรีไทย ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีไทยหลากหลายชนิด  เพือให้ผู้เรียนได้ใช้ในการเรียน และฝึกทักษะ สมาธิ โดยมีครูผู้สอนควบคุมดูแล

และฝึกฝนให้นักเรียนสามารถเล่นได้อย่างเชี่ยวชาญ

       ๑๗. ห้องดนตรีสากล

ห้องดนตรีสากล ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีสากล อาทิ  กีต้าร์ไฟฟ้า  เปียโน  กลองชุด ชุดเครื่องเสียง และอื่น ๆ เตรียมพร้อมให้นักเรียน

ได้เรียนรู้ทักษะด้านดนตรี ให้นักเรียนได้สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างหลากหลาย 

       ๑๘. ห้องนาฏศิลป์

จัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา จัดบรรยากาศให้เป็นห้องโล่่ง โปร่งสบาย มีกระจกเพื่อใช้ในการ

ดูท่าทางในการฟ้อนรำของตนเอง รวมถึงมีตู้เก็บ หุ้นละครเล็ก ที่แยกเป็นหุ่นซ้อม และหุ่นจริงที่ใช้ในการแสดงงานต่าง ๆ ของโรงเรียน