โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ทร.๗๕ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศศรีลังกา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูง เวสเทิร์น ประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงานในโรงเรียน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00...

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2559 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเฉลิม...

กิจกรรมระลึกถึงสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดงานระลึกถึงสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อ...

ไทยรัฐ ๗๕ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติต้อนรับคณะกรรมการตืดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิ...

อบรมครูภาษาอังกฤษ

การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบ VDO Comference โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมมือกับสถานฑูตสหรัฐอเมริกาและสพฐ. จัดอบรมในวันที่13 และ 20...