โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมธรรมะสีขาว

ในวันที่ ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมธรรมะสีขาวสำหร...

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉล...

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิยา ๗๕

วันที่  ๒๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิยา ๗๕ ครั้งท...

ไทยรัฐ ๗๕ ร่วมสนองวิสัยทัศน์ องค์กรแห่งความเป็นเลิศ สพป.กทม.

     ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ "องค์กรแห่งความเป็นเลิศ" โดยเน้น  ๔ &...