โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

สพฐ.ให้กำลังใจ ทร.๗๕

สพฐ.ให้กำลังใจ ทร.๗๕ "เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย COVID -19" 2 ก.ค. 2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติต้อนรับ นายสนิท แย้มเกษร ร...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ 27 มิถุนายน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 08.30-12.00 น. ประชุม...

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒/๒๕๖๓

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยมี นายถิรชัย วุฒิธรรม...

นิเทศ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียน การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ โรงเ...

วันแห่งความสำเร็จ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดยกลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และช...