โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

O9 Social Network

O9 Social Network   ช่องทางติดต่อสื่อสารออนไลน์  (Social Network)      Facebook Fanpage : Thairath75 &...

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง >>พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้เพิ่มเติม<< >>พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ....

O3 อำนาจหน้าที่

O3 อำนาจหน้าที่ https://www.thairath75.ac.th/upload_files/กลุ่มงานบุคคล/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชากา.pdf https://www.thairath75....