โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่  ๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น ๑...

พิธีไหว้ครู

ในวันที่  ๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจะจัดพิธีไหว้ครู ณ ห้อ...

การประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา และมัธ...

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ หยุดทำการระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ งดการเรียนการสอนในวันศุกร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕...