โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศถึงนักเรียนทุกระดับชั้น

วันที่ 1 พ.ค. 2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติรับมอบตัวนักเรียนทุกระดับชั้น และรับผลการเรียนของนักเรียน เวลา 8.30-12.00 น. -ระดับชั้นอ...

ประกาศ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ...

เปิดโลกวิชาการ สานสัมพันธ์ บ้านโรงเรียน ปีที่ ๓

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเปิดโลกวิชาการ สานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน ปีที่ 3 : Open House ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2...