โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กรุงเทพมหานคร ได้จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตร...

กิจกรรมธรรมะสีขาว

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทย กิจกรรมธรรมะสีขาว กิจกรรมพุทธธรร...

เตรียมพร้อมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

ในวันที่ ๒ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดย รองฯ บงกช  จันทร์พาหิรกิจ  อ.ณัฐภูมิ  ศรีนุกูล&nb...

พ.ญ.ชลิศา บริจาคหนังสือให้โรงเรียน

ในวันที่ ๒  มิถุนายน ๒๕๕๗  พ.ญ.ชลิศา  ประสาทสกุลชัย  ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ จำนวน  ๒๐๐ เล่มให้กับห้องขุมทรัพย์ทางปัญญ...

การเลือกตั้งประธานนักเรียน

ในวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้น บริเวณลานเอนกประสงค...